Komunikacja z akcjonariuszami

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji.

InfoEngine S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28.09.2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii Spółkę Akcyjną do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.045.000 zł (dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
1) 500 (pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
2) 220 (dwieście dwadzieścia) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
3) 200 (dwieście) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
4) 525 (pięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
5) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
6) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
7) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
8) 600 (sześćset) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
9) 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
10) 750 (siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Walne Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenia InfoEngine S.A. odbywają się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Status Spółki link